För drygt tre år sedan skrev Dagens Medicin om planerna i Linköping. En ny sorts avancerade sjuksköterskor i kirurgisk omvårdnad ska utbildas, vilket gör att läkarna får lämna ifrån sig vissa arbetsuppgifter för att kunna fokusera på att operera.

Nu är det verklighet. Åtta specia­listsjuksköterskor inleder vid månadsskiftet den tvååriga utbildningen, som har medicinsk tyngdpunkt, på halvfart. De kommer parallellt att fortsätta jobba på sina kliniker med handledning av läkare.

– Vi behöver den nya funktionen med ökad kompetens och befogenhet för att möta framtidens behov, säger Ewa Öhrling, tillförordnad verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

I den nya rollen ska sjuksköterskan bland annat kunna skriva remisser och epikriser och inte minst ha nära patientkontakter.

– Läkarna får möjlighet till mer tid för operation medan den avancerade sjuksköterskan i sin roll finns på avdelningen och står för kontinuitet och information till patienter, anhöriga och medarbetare, säger Ewa Öhrling.

Karolina Johansson och Marie Stenlund är specialistsjuksköterskor på kirurgen i Linköping och ska båda gå den nya utbildningen.

– Vi kommer att vara med från första mötet med alla doktorer och ronda tillsammans. Om doktorn går iväg finns jag kvar och vet vad planen för patienten är, säger Marie Stenlund.

Karolina Johansson ser brister i vården som hon hoppas kunna vara med och åtgärda.

– Förbättringarna kan handla om att ha mer tid för information till patienter och anhöriga, att snabba på rondarbetet, skriva in och ut patienter, ge ordentliga utskrivningssamtal och få med patienten i vårdplaneringen, säger hon.

Fördelningen av ansvar och uppgifter mellan yrkesgrupperna är en fråga som väcker många åsikter och de är båda beredda på negativa reaktioner.

– Vi har blivit och kommer att bli ifrågasatta av både läkare och sjuksköterskor och undersköterskor, säger Karolina Johansson.

– En sak som kommer upp är ansvarsfrågan och det är viktigt att veta att jag fortfarande kommer att vara sjuksköterska, inte läkare. Vi ska vara en länk mellan sjuksköterskor och läkare som inte finns i dag, säger Marie Stenlund.

Från Läkarförbundet hörs delvis positiva men också avvaktande tongångar.

– Det är jättebra med välutbildade sjuksköterskor. Vi har en hel del administrativa arbetsuppgifter framför datorn som vi absolut behöver hjälp med, säger läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Hon vill däremot inte att läkarna ska lämna över patientkontakten till någon annan.

– Det får inte bli så att läkaren bara står och opererar som en operationsrobot. Läkaren måste styra fördelningen av arbetsuppgifterna.